REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.najo.pl (zwany dalej: sklep NAJO), jest prowadzony przez Usługi Informatyczne Mateusz Iwański, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jesionowej 33, NIP: 734 321 68 84, REGON: 120841991

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

  1. adres pocztowy: ul. Jesionowa 33, 33-300 Nowy Sącz
  2. numer telefonu i/lub faksu: tel.: + 48 693351994.
  3. adres poczty elektronicznej: biuro@najo.pl.

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i reguluje zawieranie umowy na odległość w rozumieniu art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30-05-2014 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 287, ze zm.)
4. Sklep NAJO prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii gotowej oraz tworzonej na indywidulane zamówienie klienta.
5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie NAJO niezbędne jest wykorzystanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych i wypełnienie formularza oraz konto e-mail.
6. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu utrzymania sesji, dzięki której może on płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego.

7. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu NAJO towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

8. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu NAJO, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą emaila potwierdzającego przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.


9. Cena podana przy każdym przykładowym towarze gotowym jest obowiązująca. Ceny podane przy wzornikach biżuterii na zamówienie nie jest obowiązująca. NAJO zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, lub odmowy przyjęcia przedmiotu do realizacji jeżeli indywidualna specyfikacja konsumenta odbiega od wzoru biżuterii.

10. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują koszty transportu.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu NAJO, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

12. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu NAJO towary zawierające diamenty mają odpowiednie certyfikaty, złoto posiada próbę 585, a srebro 925.

13. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu NAJO pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, tj. wpływu pieniędzy na konto, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

14. Do złożenia zamówienia w Sklepie NAJO konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

15. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu NAJO mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sklepi NAJO roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

16. Kodeks dobrych praktyk przedsiębiorców uregulowany jest w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23-08-2007 r. (Dz. U z 2007 r. nr 171 poz. 1206 ze zm.).

17. Wszystkie produkty oferowane i wykonywane przez Sklep NAJO są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

18. Wszystkie towary sprzedawany przez Sklep NAJO są „Utworami” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r. (Dz. U z 1994 r. nr 2 poz.83) i podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest ich kopiowanie i sprzedawanie. W pozostałym zakresie Klient morze swobodnie dysponować nabytym towarem.

19. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.


20. Każdy towar również produkt na zamówienie zawiera określoną specyfikę jego twórcy.

21. Sprzedawca wytwarza towary wyłącznie z materiałów należących do niego.

22. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

23. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sytuacji gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest Produktem na zamówienie (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

24. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy:

  1. Ustawy z 30-05-2011. O prawach konsumenta (Dz. U z 2020 r. poz. 287)
  2. Ustawy z dnia 18-07-2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


26. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Klientem strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Konsumentem strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym według obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
Definicje

Zwroty użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:


1. Regulamin – niniejszy dokument,

2. Strona internetowa – serwis internetowy www.najo.pl dający możliwość zamawiania towarów przez internet.

3. Sprzedawca – Sklep NAJO prowadzony przez najo.pl Mateusz Iwański, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jesionowej 33, NIP: 734 321 68 84, REGON 120841991,
4. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość jak email, telefon, itp.

5. Towar – każdy przedmiot sprzedawany przez Sklep NAJO. Rzecz będąca przedmiotem oferty, tj. biżuteria oraz biżuteria na zamówienie.
6. Biżuteria na zamówienie – rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, tj. tworzona na indywidulane zamówienie klienta.
7. Wycena – każda biżuteria na zamówienie stanowi oddzielne niepowtarzalne dzieło, które ze względu na indywidulany charakter musi zostać wyprodukowane. Na wycenę każdorazowo składają się materiały oraz robocizna.
8. Oferta – propozycja zawarcia umowy zgodnej z działalnością Sprzedającego.
9. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towar za pośrednictwem Sklepu NAJO.
10. Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar za pośrednictwem Sklepu NAJO, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedającym i klientem za pomocą Sklepu NAJO.
12. Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrany przez Klienta.
13. Dokument sprzedaży – dokument wystawiony przez Sprzedawcę. Mogą nim być faktura Vat lub paragon, w zależności od wskazań Klienta,

§3
Transakcja

1. Zamówienia w Sklepie NAJO można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.
2. Klient chcąc złożyć zamówienie:
a. wybiera gotowy towar,
b. wybiera próbny wzór biżuterii znajdujący się na stronie internetowej, może go modyfikować według uznania (wielkość, materiał, kształt, dodatki),
c. przesyła obraz przedmiotu, rysunku, grafiki czy osoby na podstawie, którego jest tworzony produkt na zamówienie,
d. opisuje słownie jak ma wyglądać produkt.
3. Sprzedawca w sytuacji opisanej w pkt 2 od lit. b do d, dokonuje oceny możliwości wytworzenia biżuterii, następnie go wycenia i kontaktuje się za pomocą emaila, przedstawiając Klientowi konkretną ofertę.
4. Potwierdzenie oferty, pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Umowa zostaje zawarta.
5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy i trwa do 4 tygodni.
6. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu komórkowego. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą zobowiązany jest do podania danych do faktury: nazwa firmy, siedziba, NIP.

7. Klient na formularzu podaje jaki dokument sprzedaży ma otrzymać.
8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na jego weryfikację podczas odbioru towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
9. Sprzedający potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 4
Płatność

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  1. przelew na konto bankowe,


2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu płatności internetowej (za pomocą kart płatniczych/aplikacjami mobilnymi), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedawcy w serwisie iMoje.
4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego w serwisie iMoje.
5. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 5
Dostawa

1. Zamówione towary są realizowane na terenie całego świata. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
2. Czas wysyłki towarów jest uzależniony od realizacji biżuterii na zamówienie. Czas wysyłki biżuterii gotowej jest oznaczony na stronie internetowej i wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie biżuterii w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.


3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Klientem.
6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
7. Klient ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. W takim przypadku koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Klientowi na koszt Sprzedającego.
8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
10. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy nie przysługuje od biżuterii na zamówienie.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę wysłanego drogą elektroniczną na prośbę klienta. Powyższa prośba musi być własna na adres: biuro@najo.pl.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane klientowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta ponosi Sprzedawca. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu ze Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Klienta.
13. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary na zamówienie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta i nie przysługuje od nich odstąpienie od umowy.
14. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 7
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może:

  1. jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  2. jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@najo.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać wysyłając na adres biuro@najo.pl.
5. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568§ 1–5 KC Klient, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sprzedającego jest Właściciel.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
4. Sprzedający informuje, że dane osobowe Klienta, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
5. Sprzedający informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres, ma on prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

6. Sprzedający szanuje prawa Klienta do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.najo.pl/content/politykaprywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
7. Sprzedający informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez klienta adres. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
10. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od klienta
nieprawidłowych danych.
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.najo.pl/content/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby w Nowym Sączu przy ul. Jesionowej 33, 33-300 Nowy Sącz.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 01.11.2020

Załącznik nr 1
Prawo odstąpienia od umowy


1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować najo.pl Mateusz Iwański, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jesionowej 33, NIP: 734 321 68 84, REGON: 120841991, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza wysłanego drogą elektroniczną na prośbę klienta dotyczącego odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Prośba o wzór formularza musi zostać wysłana drogą elektroniczną na adres biuro@najo.pl.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: poinformować najo.pl Mateusz Iwański, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jesionowej 33, NIP: 734 321 68 84, REGON: 120841991
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data